Hrací řád

Provoz v areálu tenisového klubu TK Černošice z.s. a hra na tenisových dvorcích se řídí tímto hracím řádem:

1) Vstup do areálu tenisového klubu mají pouze jeho členové a jimi uvedení hosté. Ostatní příchozí ohlásí svoji přítomnost správci areálu.

2) Na tenisových dvorcích mohou hrát:
a) členové oddílu po zaplacení ročních příspěvků (po zaplacení obdrží každý člen svoji jmenovku určenou k rezervaci dvorce)
b) hosté po zaplacení příslušného poplatku správci, který určí vhodný dvorec ke hře.

3) Tenisová sezona zpravidla začíná 15. dubna a končí 15. října každý rok. Vlivem počasí může být sezona prodloužena nebo zkrácena. Dvorce jsou přístupny od 6 hodin. Práce správce začíná zpravidla v 8 hodin.

4) Členové klubu jsou oprávněni ke hře až po zavěšení své jmenovky na hrací plán, který je umístěn v předsíni šaten. V 19 je správce klubu nebo v jeho nepřítomnosti člen výboru oprávněn staré rezervace odstranit a členové mají možnost sami nebo prostřednictvím správce provést rezervace na následující den (přednost mají přítomní hráči).

5) Hrací hodina tvá 60 minut a na čtyřhru 120 minut. Na každou hrací hodinu musí být zavěšeny vždy dvě jmenovky. Do hrací doby je zahrnuta i doba na úpravu dvorce a úklid dvorce po hře.

6) Pokud hrající členové (hosté) nemají řádně zavěšeny své jmenovky, může příchozí člen označit svoje právo na hru a požádat hrající o ukončení hry.

7) V případě, že si člen přivede hosta, zavěsí ke své jmenovce jmenovku host a zaplatí správci příslušný poplatek, dle pravidel schválených členskou schůzí klubu.

8) Pokud mají zájem o hru příchozí hosté, zaplatí správci příslušný poplatek. Po zaplacení umístí správce na hrací plán dvě jmenovky host tj. rezervace na jednu hodinu. To vše za předpokladu, že z řad členů není zájem o hru. Hosté si nemohou rezervovat hru předem.

9) Správce klubu je povinen kontrolovat na řádné dodržování hracího řádu a o neoprávněných zásazích informovat výbor klubu. Výbor klubu pak konkrétní porušování projedná.

10) Pro hru s klubovým trenérem (Tenisová škola Frýda) je vyhrazen dvorec č. 4 a to pouze ve všední dny. Pokud není tento dvorec využit Tenisovou školou, mohou jej používat ostatní členové s tím že jsou povinni pro potřeby školy jej při jejich příchodu neprodleně uvolnit.

11) Žáci mohou po 17. hodině hrát pokud není zájem o hru ze strany dospělých. Po 17. hodině jsou povinni na požádání dospělých dvorec uvolnit.

12) O způsobilosti ke hře je rozhoduje správce dvorců a v jeho nepřítomnosti přítomný člen výboru klubu.

13) Před hrou musí být dvorec řádně nakropen. Odcházející hráči jsou povinni po ukončení hry dvorec urovnat dřevěným hrablem a síťovačkou.

14) Hrát je možné pouze ve vhodné tenisové obuvi. Používání obuvi s tvrdou podrážkou je zakázáno. O nevhodnosti obuvi rozhoduje správce klubu.

15) Vyhrazení dvorců pro mistrovská utkání a turnaje je průběžně oznamováno na vývěsce klubu a je pro členy závazné.

Hrací řád byl schválen výročními členskými schůzemi v letech 1994, 1999, 2004 a upraven v roce 2015.

© 2023 Tenisový klub Černošice, z.s.
IČ: 02235862, Fügnerova 1244, 252 28 Černošice

Made with ‌

HTML Code Generator